ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر فرزانه آقاحسینی استاد
۲ دکتر آرش منصوریان  دانشیار (معاون اداری و مالی دانشکده - سرپرست تخصصی)
۳ دکتر شمس الملوک نجفی  دانشیار
۴ دکتر شیوا شیرازیان استادیار (مسئول EDO دانشکده)
۵ دکتر سارا پورشهیدی دانشیار (مدیر گروه)
 ۶ دکتر نرگس قلی زاده دانشیار
 ۷ دکتر مهدیه السادات موسوی دانشیار (معاون گروه)
 ۸ دکتر نفیسه شیخ بهائی استادیار
 ۹ دکتر ارغوان تنکابنی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۰ دکتر سهیلا مانی فر استادیار
۱۱ دکتر  مریم کوپائی استادیار