مشخصات مدیر گروه آموزشی زیست مواد دندانی

دکتر هوشمند

 

دکتر تبسم هوشمند، متخصص زیست مواد دندانی-استاد