اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زیست مواد دندانی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر تبسم هوشمند استاد (مدیر گروه)
۲ دکتر طاهره سادات جعفرزداه کاشی استاد (سرپرست تخصصی)
۳ دکتر فرهاد شفیعی استادیار (معاون پژوهشی و معاون بین‌الملل گروه)
۴ دکترسیما شهابی استاد
۵ دکتر مرجان بهروزی بخش استادیار (معاون آموزشی گروه)
 ۶ دکتر رضا مسائلی استادیار