اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مواد دندانی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر تبسم هوشمند استاد (معاون پژوهشی دانشکده و معاون آموزشی گروه)
۲ دکتر طاهره سادات جعفرزداه کاشی استاد (معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
۳ دکتر فرهاد شفیعی استادیار 
۴ دکتر سیما شهابی استاد (مدیر و سرپرست تخصصی گروه)
۵ دکتر مرجان بهروزی بخش دانشیار (معاون پژوهشی گروه)