اعضای هیات علمی گروه مواد دندانی

 

1

دکتر سیما شهابی

استاد

2

دکتر طاهره جعفر زاده کاشی

دانشیار

3

دکتر تبسم هوشمند

دانشیار

4

دکتر فرهاد شفیعی

استادیار

5


دکتر مرجان بهروزی بخش

 

استادیار

6دکتر رضا مسائلی

 

استادیار