اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زیست مواد دندانی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر تبسم هوشمند استاد (مدیر گروه)
۲ دکتر طاهره سادات جعفرزداه کاشی استاد (سرپرست تخصصی و معاون پژوهشی گروه)
۳ دکتر فرهاد شفیعی استادیار (معاون بین‌الملل گروه)
۴ دکترسیما شهابی استاد (معاون آموزشی گروه)
۵ دکتر مرجان بهروزی بخش استادیار
 ۶ دکتر رضا مسائلی استادیار