مدیر گروه: دکتر تبسم هوشمند

سرپرست تخصصی: دکتر طاهره جعفرزاده کاشی

نماینده پژوهشی : دکتر فرهاد شفیعی

تعداد اعضای هیات علمی: 6 نفر

سال تاسیس گروه: 1382

محل استقرار در دانشکده:
طبقه سوم اداری

زمان ارائه خدمات: 16_8