ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حسین حیدر دانشیار
۲ دکتر حمید محمودهاشمی استاد (مدیر گروه)
۳ دکتر غلامرضا شیرانی دانشیار
۴ دکتر محمد بیات استاد
۵ دکتر عطا قراجه ای دانشیار
 ۶ دکتر مهرنوش مومنی روچی استادیار
 ۷ دکتر عباس کریمی  استادیار (سرپرست تخصصی)
 ۸ دکتر فرنوش محمدی  دانشیار (معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی)
 ۹  دکتر امیرجلال عباسی دانشیار
۱۰ دکتر سیدعلیرضا پرهیز  استادیار (معاون آموزشی و معاون بین الملل گروه)
۱۱ دکتر رضا شریفی  استادیار
۱۲  دکتر امیرعلی بدری استادیار
۱۳   دکتر طاهره پادگانه استادیار
۱۴  دکتر نغمه بهرامی استادیار
۱۵  دکتر منصور خراسانی دانشیار
۱۶  دکتر تورج واعظی استادیار
۱۷  دکتر محبوبه السادات هاشمی نسب  استادیار 
۱۸  دکتر فرنوش رزم آرا استادیار 
۱۹  دکتر مجید بشکار  استادیار 
۲۰   دکتر نیما دهقانی استادیار