اعضای هیئت علمی گروه آموزشی جراحی فک، دهان و صورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حمید محمودهاشمی   استاد
۲
دکتر غلامرضا شیرانی دانشیار (مسئول فلوشیپ گروه)
۳
دکتر عطا قراجه ای دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۴
دکتر عباس کریمی  دانشیار (مدیر گروه)
۵
دکتر فرنوش محمدی  دانشیار
۶
 دکتر امیرجلال عباسی دانشیار (معاون بین الملل گروه)
۷
دکتر سیدعلیرضا پرهیز  دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۸
دکتر رضا شریفی  استادیار
۹
 دکتر طاهره پادگانه استادیار
۱۰
دکتر محبوبه سادات هاشمی نسب  دانشیار
۱۱
دکتر فرنوش رزم آرا استادیار (معاون پژوهشی گروه)
۱۲
دکتر مجید بشکار  دانشیار
۱۳
دکتر منصور خراسانی  دانشیار 
۱۴ دکتر سعید حسنی مهربان  استادیار
۱۵
 دکتر نیما دهقانی استادیار پردیس بین الملل
۱۶
دکتر مجتبی صالحی کاریزمه استادیار پردیس بین‌الملل (رئیس بخش جراحی فک، دهان و صورت پردیس بین‌الملل)
۱۷
دکتر رضا امیرزرگر  استادیار پردیس بین‌الملل
۱۸
 دکتر سیدمهرشاد جعفری استادیار پردیس بین‌الملل 
۱۹
 دکتر حمید مجتهدی استادیار پردیس بین‌الملل 
۲۰
دکتر فرزانه بلندپروا  استادیار پردیس بین‌الملل