اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودنتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر بهنام بوالهری استاد (سرپرست تخصصی گروه)
۲
دکتر صدیقه خدمت استاد (معاون پژوهشی گروه)
۳  دکتر محمدحسین نکوفر  دانشیار (مدیر روابط بین الملل دانشگاه) 
۴
دکتر شعله غبرائی دانشیار (مدیر گروه)
۵
دکتر نوشین شکوهی نژاد استاد
۶
دکتر مهرفام خوشخونژاد دانشیار (مسئول درمان جامع)
۷
دکتر پگاه صراف استادیار
۸
دکتر سهیل نیاورزی استادیار  (مسئول کلینیک ویژه)
۹
دکتر سیده فرانک نوری رحیم آبادی استادیار 
۱۰
دکتر نازنین چیت ساز استادیار
۱۱ دکتر فاطمه حمیدزاده  استادیار
۱۲ دکتر محمد مروی صباغ  استادیار 
۱۳ دکتر هادی اسدیان  استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۴
دکتر فاطمه دیباجی دانشیار پردیس بین الملل (رئیس بخش اندودانتیکس پردیس بین الملل)
۱۵
دکتر فرزانه افخمی دانشیار پردیس بین الملل (معاون آموزشی گروه)
۱۶
دکتر آزاده خردیار استادیار پردیس بین الملل