اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر محمدرضا شریفیان  دانشیار
۲
دکتر بهنام بوالهری استاد  (سرپرست تخصصی گروه)
۳
دکتر صدیقه خدمت استاد (معاون پژوهشی گروه)
۴
دکتر حسن رزمی استاد (مدیر گروه)
۵
دکتر عبداله قربان زاده دانشیار
۶
دکتر محمدسعید شیخ رضایی دانشیار
۷
دکتر محمدحسین نکوفر دانشیار
۸
دکتر شعله غبرائی دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۹
دکتر نوشین شکوهی نژاد استاد
۱۰
دکتر مهرفام خوشخونژاد استادیار
۱۱
دکتر پگاه صراف استادیار
۱۲
دکتر آیدین صورتگر استادیار
۱۳ دکتر مهسا صبحی افشار   استادیار (معاون بین الملل)
۱۴
دکتر فاطمه دیباجی استادیار پردیس بین الملل
۱۵
دکتر فرزانه افخمی دانشیار (رئیس بخش اندودانتیکس پردیس بین الملل)
۱۶
 دکتر فاطمه محمدیان استادیار پردیس بین الملل  
۱۷
 دکتر سلما پیرمؤذن استادیار پردیس بین الملل 
۱۸
 دکتر پروین عالمی استادیار پردیس بین الملل 
۱۹  دکتر مریم فربد استادیار پردیس بین الملل  
۲۰   دکتر مریم رضازاده سفیده استادیار پردیس بین الملل