ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر فیض اله

 

 

فرشچیان

 

 

 

 

۲ 

 

 

 دکتر ایوب

 

 

پهلوان

 

 

دانشیار

دکتر پهلوان

 

 

۳ 

 

 

دکتر مریم 

 

 

قوام

 

 

دانشیار

 

 

 

 ۴

 

 

دکتر اسماعیل 

 

 

یاسینی

 

 

استاد

دکتر یاسینی

 

 

۵ 

 

 

 دکتر سکینه

 

 

آرامی

 

 

استادیار 

دکتر آرامی

 

 

 ۶

 

 

دکتر منصوره 

 

 

میرزائی

 

 

دانشیار

دکتر میرزائی

 

 

۷

 

 

دکتر معصومه

 

 

حسنی طباطبائی

 

 

دانشیار

دکتر طباطبائی