اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس 

 

 

۱

 

 

دکتر ابوالحسن

 

 

ابوالحسنی

 

 

استادیار

دکتر ابوالحسنی

 

 

۲

 

 

دکتر حسن

 

 

درریز

 

 

دانشیار

درریز

 

 

  ۳

 

 

دکتر اکبر 

 

 

فاضل نجف آبادی

 

 

دانشیار 

دکتر فاضل

 

 

 ۴

 

 

 دکتر عباس

 

 

منزوی

 

 

استاد

دکتر منزوی

 

 

۵

 

 

دکتر سکینه خاتون

 

 

نیکزاد جمنانی

 

 

دانشیار 

دکتر نیکزاد

 

 

۶

 

 

دکترمحمود

 

 

کاظمی

 

 

استادیار

دکتر کاظمی

 

 

۷ 

 

 

دکتر عباس 

 

 

آذری

 

 

دانشیار

 دکتر آذری

 

 

۸

 

 

دکتر حبیب 

 

 

حاجی میرآقا

 

 

استادیار

 دکتر حاجی میرآقا

 

 

۹

 

 

دکتر لیلا

 

 

صدیق پور حسن کیاده

 

 

دانشیار

دکتر صدیق پور

 

 

۱۰

 

 

دکتر مریم 

 

 

معماریان

 

 

دانشیار

 دکتر معماریان

 

 

۱۱

 

 

دکتر سیمیندخت

 

 

زراتی

 

 

استادیار

 دکتر زراتی