اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس 

 

 ۱

 

دکتر علی اکبر 

 

خوشخونژاد

  دکتر خوشخونژاد

 

 

 ۲

 

 

 دکتر سید اصغر 

 

 

میرعمادی

  دکتر میرعمادی

 

 

 ۳

 

 

دکتر مهوش

 

 

موسوی جزی

 

 

دانشیار 

دکتر موسوی

 

 

 ۴

 

 

دکتر یداله

 

 

سلیمانی شایسته

 

 

استاد

دکتر شایسته

 

 

۵

 

 

دکتر مهتاب

 

 

معتبر

 

 

استادیار

خانم دکتر معتبر

 

 

۶

 

 

 استاد 

 

 

 استاد 

 

 

 استاد 

 دکتر پاک نژاد

 

 

 ۷

 

 

 دکتر امیررضا

 

 

رکن

 

 

 استاد

 دکتر رکن