اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس 

 

 ۱

 

دکتر امیرآقا

 

خاوری

  دکتر خاوری

 

 

 ۲

 

 

 دکتر حسین 

 

 

روانمهر

  دکتر روانمهر

 

 

 ۳

 

 

دکتر  اسفندیار

 

 

اخوان نیاکی

 

 

 استاد

دکتر اخوان

 

 

 ۴

 

 

 دکتر محسن

 

 

 شیرازی

 

 

 استادیار

دمتر شیرازی

 

 

۵

 

 

دکتر جواد 

 

 

چلیپا

 

 

استادیار

دکتر چلیپا

 

 

۶

 

 

دکتر سیدمحمد

 

 

هاشم حسینی

 

 

دانشیار

 Ø¯Ú©ØªØ± حسینی

 

 

۷

 

 

 دکتر طاهره

 

 

حسین‌زاده نیک 

 

 

استاد

 دکتر حسین زاده