اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی  مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر محمد

 

 

اسلامی

  دکتر اسلامی

 

 

۲

 

 

 دکتر محمدرضا

 

 

خلیلی

    

 

 

۳ 

 

 

دکتر نصرت اله 

 

 

عشقیار

 

 

استاد

دکتر عشقیار

 

 

۴

 

 

دکتر فرشته 

 

 

بقایی نائینی

 

 

استاد

دکتر بقایی