مشخصات مدیر گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

دکتر شهرابی

دکتر مهدی شهرابی، متخصص دندانپزشکی کودکان - دانشیار