مشخصات گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

مدیر گروه: دکتر مهدی شهرابی

معاون گروه: دکتر علیرضا حیدری

سرپرست تخصصی گروه: دکتر سعیده مختاری خوئی

تعداد اعضای هیات علمی: 13 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه همکف غربی

زمان ارائه خدمات: 8 لغایت 16

شماره تلفن پذیرش: 42794025