ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حسین افشار استاد
۲ دکتر بهمن سراج دانشیار
۳ دکتر مهدی شهرابی دانشیار (مدیر گروه)
۴ دکتر احمد جعفری قوام آبادی دانشیار
۵ دکتر علیرضا حیدری دانشیار (معاون آموزشی گروه)
 ۶ دکتر سارا قدیمی  دانشیار
 ۷ دکتر شهرام مشرفیان استادیار
 ۸ دکتر سعیده مختاری خوئی استادیار (سرپرست تخصصی)
 ۹ دکتر راضیه خان محمدی استادیار
۱۰ دکتر علی بقالیان استادیار
۱۱ دکتر روشنک منتظری هدشی استادیار
۱۲  دکتر غزاله بنی ابراهیمی استادیار
۱۳  دکتر شبنم میلانی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۴  دکتر دنیا علی نژاد استادیار