مشخصات مدیر گروه آموزشی آسیب شناسی دهان

دکتر مهدوی

 

دکتر نازنین مهدوی، متخصص آسیب شناسی دهان -دانشیار