اعضای هیئت علمی گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک وصورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر پویان امینی شکیب
دانشیار (معاون بین الملل دانشکده و معاون بین الملل گروه)
۲
دکتر نازنین مهدوی

استادیار (مدیر گروه و سرپرست تخصصی)

۳
دکتر ندا کردونی خوزستانی استادیار (معاون پژوهشی گروه)
۴
 دکتر سمیرا درخشان استادیار (معاون آموزشی گروه) 
 ۵  دکتر منیر مرادزاده خیاوی دانشیار (رئیس بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت پردیس بین الملل)