تعریف پاتولوژی

تعریف پاتولوژی
PATHO به معنی اختلال و بیماری آسیب و LOGY نیز به معنی شناسی و در نتیجه PATHOLOGY به معنی آسیب شناسی است.