جراحی دهان، فک و صورت

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

  ۱

 

 

دکتر حسین

 

 

حیدر

 

 

استادیار

 
دکتر حیدر

 

 

۲

 

 

دکتر حمید

 

 

محمودهاشمی

 

 

استاد
(مدیر گروه)

دکتر هاشمی

 

 

۳

 

 

دکتر غلامرضا

 

 

شیرانی

 

 

 دانشیار

دکتر شیرانی

 

 

۴ 

 

 

دکتر محمد

 

 

بیات

 

 

 استاد

دکتر بیات

 

 

۵ 

 

 

دکتر عطا

 

 

قراجه ای

 

 

دانشیار

دکتر قراجه ای

 

 

 ۶

 

 

دکتر مهرنوش 

 

 

مومنی روچی

 

 

استادیار

دکتر مومنی

 

 

۷ 

 

 

 دکتر عباس 

 

 

کریمی

 

 

استادیار

(سرپرست تخصصی)

دکتر کریمی

 

 

 ۸

 

 

دکتر فرنوش

 

 

محمدی

 

دانشیار

(معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)

دکتر محمدی

 

 

۹ 

 

 

دکتر امیرجلال 

 

 

عباسی

 

 

 دانشیار

دکتر عباسی

 

 

 ۱۰

 

 

دکتر سیدعلیرضا 

 

 

پرهیز

 

استادیار

(معاون آموزشی و معاون بین الملل گروه)

دکتر پرهیز

 

 

 ۱۱

 

 

دکتر رضا 

 

 

شریفی

 

 

استادیار

دکتر شریفی

 

 

 ۱۲

 

 

دکتر امیرعلی 

 

 

بدری

 

 

استادیار

دکتر بدری

 

 

۱۳ 

 

 

 دکتر طاهره

 

 

پادگانه

 

 

استادیار

دکتر پادگانه

 

 

 ۱۴

 

 

 دکتر نغمه

 

 

بهرامی

 

 

استادیار

دکتر بهرامی

 

 

 ۱۵

 

 

دکتر منصور

 

 

خراسانی

 

 

دانشیار

دکتر خراسانی

 

 

۱۶ 

 

 

 دکتر تورج

 

 

واعظی

 

 

استادیار

دکتر واعظی

 

 

 ۱۷

 

 

 دکتر محبوبه السادات

 

 

هاشمی نسب 

 

 

استادیار 

دکتر هاشمی نسب

 

 

۱۸

 

 

 دکتر فرنوش

 

 

رزم آرا

 

 

استادیار

دکتر رزم آرا

 

 

 ۱۹

 

 

دکتر مجید 

 

 

بشکار

 

 

استادیار

دکتر بشکار

 

 

 ۲۰

 

 

دکتر نیما 

 

 

دهقانی

 

 

استادیار

دکتر دهقانی