اعضای هیئت علمی جراحی دهان، فک و صورت

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر حسین

 

 

حیدر

 

 

استادیار

 
دکتر حیدر

 

 

۲

 

 

دکتر حمید

 

 

محمودهاشمی

 

 

استاد

دکتر هاشمی

 

 

۳

 

 

دکتر غلامرضا

 

 

شیرانی

 

 

 دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر شیرانی

 

 

۴

 

 

دکتر محمد

 

 

بیات

 

 

 استاد (مدیر گروه)

دکتر بیات

 

 

۵

 

 

دکتر عطا

 

 

قراجه ای

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی گروه)

دکتر قراجه ای

 

 

۶

 

 

دکتر مهرنوش 

 

 

مومنی روچی

 

 

استادیار

دکتر مومنی

 

 

۷

 

 

 دکتر عباس 

 

 

کریمی

 

 

 دانشیار

دکتر کریمی

 

 

۸

 

 

دکتر فرنوش

 

 

محمدی

 

دانشیار

(معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)

دکتر محمدی

 

 

۹

 

 

دکتر امیرجلال 

 

 

عباسی

 

 

 دانشیار

دکتر عباسی

 

 

۱۰

 

 

دکتر سیدعلیرضا 

 

 

پرهیز

 

 

استادیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر پرهیز

 

 

۱۱

 

 

دکتر رضا 

 

 

شریفی

 

 

استادیار

دکتر شریفی

 

 

۱۲

 

 

دکتر امیرعلی 

 

 

بدری

 

 

استادیار

دکتر بدری

 

 

۱۳

 

 

 دکتر طاهره

 

 

پادگانه

 

 

استادیار

دکتر پادگانه

 

 

۱۴

 

 

 دکتر تورج

 

 

واعظی

 

 

استادیار

دکتر واعظی

 

 

۱۵

 

 

دکتر محبوبه السادات

 

 

هاشمی نسب 

 

 

استادیار

(معاون بین‌الملل گروه)

دکتر هاشمی نسب

 

 

۱۶

 

 

 دکتر فرنوش

 

 

رزم آرا

 

 

استادیار

دکتر رزم آرا

 

 

 ۱۷

 

 

 

دکتر مجید 

 

 

بشکار

 

 

استادیار

دکتر بشکار

 

 

۱۸

 

 

دکتر منصور

 

 

خراسانی

 

 

دانشیار پردیس بین‌الملل

دکتر خراسانی

 

 

۱۹

 

 

دکتر نیما 

 

 

دهقانی

 

استادیار 

(رئیس بخش جراحی دهان، فک و صورت پردیس بین‌الملل)

دکتر دهقانی

 

 

۲۰

 

 

دکتر مجتبی

 

 

صالحی کاریزمه

 

 

استادیار پردیس بین‌الملل

دکتر صالحی