اعضای هیئت علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر حوریه

 

 

باشی زاده فخار

 

استادیار

(معاون پژوهشی و معاون بین الملل گروه)

دکتر باشی زاده

 

 

۲ 

 

 

دکتر مهرداد 

 

 

پنج نوش

 

 

دانشیار

 
دکتر پنج نوش

 

 

۳ 

 

 

 دکتر یاسمن

 

 

مهم کار خیراندیش

 

 

استادیار

دکتر خیراندیش

 

 

 ۴

 

 

دکتر داریوش 

 

 

گودرزی پور

 

 

دانشیار

(مدیر گروه)

دکتر گودرزی پور

 

 

 ۵

 

 

دکتر مهدی 

 

 

نیکنامی

 

استادیار

(معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده)

دکتر نیکنامی

 

 

۶ 

 

 

دکتر فرزانه 

 

 

مساوات

 

استادیار

(معاون آموزشی وسرپرست تخصصی گروه)

دکتر مساوات

 

 

۷

 

 

دکتر مریم

 

 

فضلعلی پور

 

 

استادیار

دکتر فضلعلی پور

 

 

۸

 

 

 

 

دکتر زهرا

 

 

غنچه

 

 

استادیار پردیس بین‌الملل

دکتر غنچه

 

 

۹

 

 

 

دکتر هانیه

 

 

کاویانی

 

 استادیار

(رئیس بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت پردیس بین‌‌الملل)

دکتر کاویانی

 

 

۱۰

 

 

دکتر گلشن

 

 

جمالی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

جمالی