اعضای هیئت علمی زیست مواد دندانی

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر تبسم

 

 

 هوشمند

 

 

استاد

(مدیر گروه)

دکتر هوشمند

 

 

  ۲

 

 

 دکتر طاهره السادات 

 

 

 جعفرزاده کاشی

 

 

استاد

(سرپرست تخصصی)

دکتر جعفرزاده

 

 

 ۳

 

 

دکتر فرهاد

 

 

شفیعی

 

 

استادیار

(معاون پژوهشی و معاون بین الملل گروه) 

دکتر شفیعی

 

 

۴ 

 

 

دکتر سیما

 

 

شهابی

 

 

استاد 

دکتر شهابی

 

 

 ۵

 

 

 دکتر مرجان

 

 

بهروزی بخش

 

 

استادیار

(معاون آموزشی گروه)

 

دکتر بهروزی بخش

 

 

 ۶

 

 

دکتر رضا

 

 

مسائلی

 

 

استادیار

دکتر مسائلی