سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 
 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر احمد

 

 

جعفری قوام آبادی

 

 

دانشیار

دکتر جعفری

 

 

۲ 

 

 

دکتر محمدرضا 

 

 

خامی

 

 

استاد

دکتر خامی

 

 

 ۳

 

 

دکتر افسانه

 

 

پاکدامن

 

 

دانشیار

دکتر پاکدامن

 

 

 ۴

 

 

 دکتر سیمین زهرا

 

 

محبی

 

 استاد

(مدیر گروه)

دکتر محبی

 

 

۵ 

 

 

دکتر رضا

 

 

یزدانی

 

 

 استاد

 
دکتر یزدانی

 

 

۶ 

 

 

دکتر سمانه

 

 

رازقی

 

 

دانشیار

دکتر رازقی

 

 

 ۷

 

 

 دکتر حسین

 

 

حصاری

 

 

استادیار

دکتر حصاری

 

 

۸ 

 

 

دکتر کتایون

 

 

سرگران

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی)

دکتر سرگران

 

 

 ۹

 

 

دکتر مهدیا

 

 

غلامی

 

 

استادیار

دکتر غلامی

 

 

 ۱۰

 

 

دکتر احمدرضا 

 

 

شمشیری

 

 

استادیار 

دکتر شمشیری

 

 

 ۱۱

 

 

 دکتر هدی

 

 

بهرامیان

 

 

متعهد خدمت

دکتر بهرامیان

 

 

۱۲ 

 

 

پروفسور هیکی

 

 

مورتوما

 

 

Visiting Professor

پروفسور مورتوما