اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کودکان

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر بهمن 

 

 

سراج

 

 

 استاد

دکتر سراج

 

 

۲

 

 

 دکتر مهدی

 

 

شهرابی

 

 دانشیار

(مدیر گروه)

دکتر شهرابی

 

 

۳

 

 

دکتر احمد 

 

 

جعفری قوام آبادی

 

 

دانشیار

دکتر جعفری

 

 

۴

 

 

 دکتر علیرضا

 

 

حیدری

 

 

دانشیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر حیدری

 

 

۵

 

 

 دکتر سارا

 

 

قدیمی

 

 

دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر قدیمی

 

 

۶

 

 

 دکتر شهرام

 

 

مشرفیان

 

 

استادیار

دکتر مشرفیان

 

 

۷

 

 

دکتر سعیده 

 

 

مختاری خوئی

 

 

استادیار

(سرپرست تخصصی گروه)

دکتر مختاری

 

 

۸

 

 

دکتر راضیه 

 

 

خان محمدی

 

 

استادیار

دکتر خان محمدی

 

 

۹

 

 

 دکتر علی

 

 

بقالیان

 

 

استادیار

دکتر بقالیان

 

 

۱۰

 

 

دکتر شبنم 

 

 

میلانی

 

 

استادیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر میلانی

 

 

۱۱

 

 

دکتر دنیا 

 

 

علی نژاد

 

 

استادیار

دکتر علی نژاد

 

 

۱۲

 

 

دکتر روشنک

 

 

منتظری هدشی

 

 

استادیار

(رئیس بخش دندانپزشکی کودکان پردیس بین‌الملل)

دکتر منتظری

 

 

۱۳ 

 

 

دکتر غزاله 

 

 

بنی ابراهیمی 

 

استادیار

(معاون آموزش عمومی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل)

دکتر بنی ابراهیمی

 

 

۱۴

 

 

دکتر الناز 

 

 

عسکری انارکی

 

 

استادیار پردیس بین الملل 

عسکری

 

 

۱۵

 

 

دکتر مرضیه

 

 

صالحی شهرابی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

مرضیه صالحی شهرابی