اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کودکان

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر بهمن

 

 

سراج

 

 

استاد پردیس بین الملل 

111

 

 

۲

 

 

دکتر احمد 

 

 

جعفری قوام آبادی

 

 

 استاد

دکتر جعفری

 

 

۳

 

 

 دکتر سارا

 

 

قدیمی

 

 

دانشیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر قدیمی

 

 

۴

 

 

 دکتر شهرام

 

 

مشرفیان

 

استادیار

(سرپرست فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی)

دکتر مشرفیان

 

 

۵

 

 

دکتر سعیده 

 

 

مختاری خوئی

 

 

دانشیار

(مدیر و سرپرست تخصصی گروه)

دکتر مختاری

 

 

۶

 

 

 دکتر علی

 

 

بقالیان

 

 

استادیار

دکتر بقالیان

 

 

۷

 

 

دکتر زهرا

 

 

حسینی

 

 

استادیار 

111

 

 

۸

 

 

دکتر مهرسا

 

 

پاریاب

 

استادیار

(رئیس بخش دندانپزشکی کودکان پردیس بین الملل)

 User

 

 

۹

 

 

دکتر غزاله 

 

 

بنی ابراهیمی

 

استادیار پردیس بین الملل

(معاون آموزشی و معاون پژوهشی گروه)

User

 

 

۱۰

 

 

دکتر عارفه

 

 

عابدین زاده زارع 

 

 

استادیار پردیس بین الملل

 User