مدیریت مرکز

 

دکتر شیرازیان

 

دکتر شیوا شیرازیان        CV

مسئول گروه تخصصی توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: shiraziansh@tums.ac.ir

شماره تماس: 021-42794217  

کارشناسان مرکز

 

 

 دکتر محرمخانی

 دکتر فاطمه محرمخانی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

شماره تماس: 021-42794238

 ساناز پرور

  دکتر ساناز پرور

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

شماره تماس: 021-42794204

 EDO3

  راضیه گنجعلی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: edo94.tums@gmail.com

شماره تماس: 021-42794217