​حیطه توانمندسازی آموزشی

 • توانمندسازی اعضای هیات علمی در چارچوب برنامه جامع توانمندسازی آموزشی دانشگاه
 • نیازسنجی در خصوص اولویت های توانمندسازی آموزشی در دانشکده و ارایه گزارش های مرتبط 
 •  اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره های توانمندسازی آموزشی
 • توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه
 •  بررسی و ارایه پیشنهاد به دانشکده برای تقویت نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه آموزش پزشکی
 • همکاری با معاونت های آموزشی در خصوص توانمندسازی کارشناسان آموزشی دانشکده در حوزه های مرتبط با فعالیت دفتر توسعه آموزش
 • ارایه مشاوره در حوزه های به کارگیری روش های یادگیری فعال، لیدرشیپ و مدیریت تغییر

​حیطه ارزشیابی

 • مشارکت در طراحی و اجرای طرح های ارزشیابی و نیز استقرار سیستم های ارزشیابی منطبق با سیاست ها و برنامه های دانشکده در حوزه های ارزشیابی دوره های آموزشی، ارزشیابی فراگیران و ارزشیابی اعضای هیات علمی
 • ارایه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی فعالیت های نوآورانه در حوزه های مختلف ارزشیابی
 • ارایه مشاوره در زمینه ارزشیابی

​حیطه روش های آموزشی

 • ارایه مشاوره، پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی روش های یادگیری فعال در دوره های آموزشی

​حیطه برنامه ریزی آموزشی

 • مشارکت در تدوین و بازنگری طرح دوره ها و طرح درس ها در دانشکده
 • ارایه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی فعالیت های نوآورانه در حوزه های مختلف برنامه ریزی آموزشی
 • ارایه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

​حیطه پژوهش در آموزش

 • انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده
 • مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروه های آموزشی در دانشکده
 • ارایه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش

​حیطه دانش پژوهی آموزشی و جشنواره های آموزشی

 • آشناسازی اعضای هیات علمی با فرایند ارسال و داوری فعالیت های دانش پژوهی
 • اطلاع رسانی در مورد جشنواره های آموزشی دانشگاه
 • ترغیب اعضای هیات علمی برای ارسال فرایندهای اجرا شده برای جشنواره شهید مطهری
 • ارایه مشاوره به اعضای هیات علمی مجری فرایندهای دانش پژوهی برای ارتقای کیفیت گزارش های تدوین شده

​حیطه رسانه و همکاری های برون سازمانی

 • فعال سازی وب سایت دفتر و اطلاع رسانی فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده از طریق گاهنامه و یا سایر روش های موثر و در دسترس
 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و همچنین دفاتر توسعه آموزش سایر دانشکده ها به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنها

​حیطه فعالیت های توسعه آموزشی دانشجویان

 • شناسایی دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش پزشکی و فراهم کردن زمینه های جذب آنها در فعالیت های توسعه آموزش
 • توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی و فعالیت های نوآورانه و پژوهشی در آن
 • آشناسازی دانشجویان با همایش ها، جشنواره ها و سایر رویدادهای مهم آموزش پزشکی
 •  ارایه پیشنهاد و پیگیری اجرای ساز و کارهای لازم برای مشارکت دانشجویان در فرایندهای آموزشی و توسعه آموزشی در دانشکده