پیرو مصوبات آموزشی طرح توانمندسازی اعضای هیات علمی، دفتر توسعه آموزش دانشکده اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی، همراه با امتیاز توانمندسازی، می نماید.

کارگاه های برگزار شده سال 1397:


کارگاه های برگزار شده سال 1398:

 

 کارگاه های برگزار شده سال 1399:

 

             ( برگزارشده توسط دانشکده مجازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی )

             ( برگزارشده توسط دانشکده مجازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی )

24 دی 99: کارگاه "ارزیابی مبتنی بر محل کار Mini-CEX, DOPS, Checklist"

15 بهمن 99: کارگاه ”بازی و بازی پردازی”