معرفی فعالیت های دانش پژوهی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

یکی ازمفاهیمی که در دو دهه اخیر وارد عرصه­ های دانشگاهی شده، مفهوم دانش پژوهی و به ویژه دانش پژوهی آموزشی است. با گنجاندن این مفهوم در ماده یک آیین ­نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی، توجه به این مسأله اهمیت بسزایی برای اعضای هیات علمی دارد. فعالیت های دانش پژوهی و اختصاص امتیاز آن در واحد دانش پژوهی دانشگاه صورت می گیرد.

با توجه به راه اندازی سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت، از این پس کلیه فرایندهای دانش پژوهشی آموزشی ازطریق این سامانه دریافت، داوری، امتیازدهی می شود.  لذا از کلیه اعضای هیات علمی درخواست می شود تا فرایندهای دانش پژوهی آموزشی خود را از طریق این سامانه به آدرس http://meded1.behdasht.gov.ir ارسال نمایند.