شنبه 16 شهریور 1398(ساعت 13-12):    جلسه منتورینگ با موضوع "بررسی نحوه ی اجرای طرح منتورینگ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران" برگزار شد. 

یکشنبه 14 مهر 1398( ساعت13-12):     جلسه منتورینگ با موضوع" معارفه منتورها با خانم دکتر سیادت و خانم دکتر درخشان" برگزار شد.

سه شنبه 30 مهر 1398( ساعت 13-12):  جلسه منتورینگ با موضوع "جلسه س ماهانه ی مهرماه منتورها" برگزار شد.

سه شنبه 5 آذر 1398( 13-12):              جلسه منتورینگ با موضوع" جلسه ماهانه آذر ماه منتورها" برگزار شد.

چهار شنبه 6 آذر 1398( 18-16):            کارگاه مفاهیم منتورینگ با خانم دکتر مقبولی برگزار شد.

پنج شنبه 5 دی 1398(13-18):             کارگاه مفاهیم منتورینگ با خانم دکتر مقبولی( جلسه آخر) برگزار شد.