در نیمسال اول تحصیلی 98-1397، واحد درسی برای دانشجویان مقطع عمومی وجود ندارد.