تاریخچه

شرح وظایف

اعضای دفتر

فعالیت ها                                            

                   توانمندسازی آموزشی

                                                 کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

                                                 برنامه مشاهده آموزش همتایان

                    روش های آموزشی

                   برنامه ریزی آموزشی

                                                 طرح درس و طرح دوره های گروه های آموزشی

                                                                                                                   نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

                                                                                                                  نیمسال اول سال تحصیلی 99-98   

                                                                                                                   نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  

                   پژوهش در آموزش

                   دانش پژوهی آموزشی

                   کمیته دانشجویی

                   منتورینگ

                                               تعریف

                                               تاریخچه

                                               اساسنامه

                                               اعضا

                                               اخبار/رویدادها

                                               

لینک های مرتبط

فرایندها