دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه نخست معرفی دانشکده بیماران   کلینیک تخصصی مجلات و ژورنال ها
   تماس با ما
  


 
» کمیته اخلاق دانشکده دندانپزشکی » لیست مجوزهای صادرشده
 جدول گزارش دهی پایان نامه های مصوب 

 

 

 

 

ردیف کد طرح/شماره دانشجویی عنوان پژوهش مجری اصلی/استاد راهنما دانشجو کد اختصاصی مصوبه کمیته اخلاق تاریخ وصول مستندات طرح به کمیته اخلاق تاریخ تصویب  نام و شناسه اختصاصی کمیته تصویب کننده طرح پژوهشی
1 9011272072 تعیین میزان اثر آنتی باکتریال هر یک از خمیردندانها و دکتر زهره  مرادی سیده فرانک نوری رحیم ابادی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2152  96/02/04  96/02/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
2 9111272057 ارزیابی خوداظهار مهارت های ارتباط بالینی و دکتر افسانه پاکدامن شهین یوسفیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2233  96/02/06  96/02/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
3 8911272054 بررسی میزان حضور cancer associated fibroblast (CAF) در دکتر رهرو تایان علی کاغذلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2173  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
4 9011272019 بررسی دانش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با دکتر زهرا محبی نازیلا خداوردی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2163  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
5 9123102041 بررسی باند برشی در کامپوزیت های خود چسپنده ای که دکتر صفارپور سهیل نیکپور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2057  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
6 9011272051 بررسی قابلیت مشاهده کانال مندیبل در دکتر داریوش گودرزی پور سید محمدصالح فهیم زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2283  95/12/09  96/02/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
7 9123102024 رزیابی اثر آنتی میکروبیال نانوذرات SiO2 و دکتر کیومرثی پانیذ زمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2142  96/01/26  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
8 9111272050 بررسی مقایسه ای اثر ضدباکتریایی مواد پوشش پالپ مستقیم آزاد کننده کلسیم بر دکتر رنجبر عمرانی زانیارمحمدی خانقاه IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2074  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
9 9023102031 بررسی دقت تشخیصی پرفوریشن های نواری و فورکا در دکتر افخمی جدی سارا سلیمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2056  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
10 9023102022 بررسی اثر Voxel size در تشخیص پرفوریشنهای نواری در دکتر غنچه فاطمه خدیو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2073  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
11 8911272082 بررسی سفالومتری مرکز چرخش ماگزیلا و مندیبل متعاقب جراحی Impaction ماگزیلا و دکتر حسین زاده نیک دلارام شاهبداغی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2290  96/01/16  96/02/24 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
12 9011272049 بررسی تاثیر پمفلت آموزشی بر میزان آگاهی در مورد دکتر قدیمی مهسا فروزنده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2070  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
13 8923102010 بررسی فراوانی توده های سر و گردن در دکتر منیر مرادزاده خیاوی سپیده پگاه حسین زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2169  96/01/19  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
14 9023102019 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با دکتر رازقی مهسا حسنی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2105  95/12/09  96/02/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
15 9011272064 بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی کامپوزیت crea.lign به دکتر سمیه ذیقمی نغمه موسی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2069  95/12/23  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
16 9211167002 مقایسه اثر درمانهای موضعی orabase زردچوبه وorabaseتریامسینولون در دکتر آرش منصوریان شهاب الدین بابایی فرد IR.TUMS.REC.1394.1300  96/01/16  96/01/19 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
17 9011272073 بررسی عوامل موثر در غیبت و تاثیر آن بر دکتر رضا یزدانی حمید رضا همت یار IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2039  95/12/15  96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
19 9011272012 ررسی میزان رضایت دانشجویان سال آخر دانشکده های دندانپزشکی تهران و دکتر راضیه خان محمدی راشین بهرامی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2318 95/06/24 96/02/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
20 9011272078 مقایسه تطابق لبه ای فریم ورک های غیر فلزی تک واحدی متکی بر دکتر سید مجید صاحبی سمیرایازرلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2327 96/02/04 96/02/30 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
21 9023102041 بررسی تاثیر فتوداینامیک تراپی (PDT) بر بیان فاکتور ها ی Cycline D1 و دکتر منزوی مهسان مسیبی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2040 95/12/14 96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
22 9011272033 بررسی سختی سطحی یک کامپوزیت خود باند شونده و دکتر صدیقه سادات هاشمی کمانگر محمدزین الدینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2364 96/02/30 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
23 9411205005 بررسی مقایسه ای دقت ابعادی اسکنرهای داخل دهانی و دکترسعیدنوکار ایمان شفیعی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2365 96/02/23 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
24 9023102016 رزیابی اثرروش های مختلف آماده سازی سطح بر دکتر نازنین کیومرثی آذین جراح IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2415 96/02/03 96/03/06 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
25 9111250004 مقایسه بروز اکتروپیون و انتروپیون بین روش های transconjuctival و subciliars در دکتر مهرنوش مومنی روچی حامد زاهدی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2465 95/10/29 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
26 9011272057 طراحی study book بخش جراحی فک و صورت برای دکتر رضا شریفی مهرناز محمررضاخانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2715 95/12/09 96/04/03 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
27 8923102025 ررسی تاثیر مداخله ی آموزش بر میزان آگاهی معلمان دکتر سمانه بدخش شادی شیرزادی مخلصی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2496 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
28 8911272005 ررسی فراوانی ضایعات سر و گردن کودکان و نوجوانان (زیر18سال) در دکتر رهرو تابان رامین انصاری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2504 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
29 9011272001 برررسی چقرمگی شکست باند سیستم های باندینگ سلف اچ و دکتر منزوی طیبه اباذری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2494 95/10/29 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
30 8811272009 ررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان اسکواموسل دکتر قلی زاده سجاد افضلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2492 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
31 9023102028 مقایسه ثبات بافت نرم و سخت پس از دکتر حسین اذان گو هویار زحمتکش IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2610 95/08/09 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
32 9011272008 مقایسه تاثیر مواد بلیچینگ معمولی (conventional) و دکتر شفیعی هادی امیدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2461 96/02/18 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
33 9111272054 بررسی سطح آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دکتر رازقی لیلا مهر طلب IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2462 96/03/02 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
34 8823102038 اثیر همراهی لیزر درمانی و اکلوزال اپلاینس در دکتر حسین اذان گو مریم نکیسا IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2718 95/12/23 96/03/04 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
35 8711272073 بررسی مقایسه ای نوع قند و میزان pH در دکتر رازقی اریج خطاب IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2456 96/02/18 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
36 9411205005 بررسی مقایسه ای دقت ابعادی اسکنرهای داخل دهانی و دکترسعیدنوکار ایمان شفیعی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2365 96/02/23 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
37 9011272011 سنجش روایی و پایایی ابزار طراحی شده برای دکتر خامی مریم باقی زاده فینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2463 96/02/23 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
38 8923102028 بررسی وضعیت بدنی دندانپزشکان حین انجام درمان‌های مختلف دکتر نازنین کیومرثی ارسلان غنی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2612 96/02/23 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
39 9123102005 مقایسه تشخیص پوسیدگی اولیه اکلوزالی دندانهای دایمی با دکتر ایداصفارپور صدف استاد اقا نظری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2659 96/01/26 96/03/28 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
40 9011272080 بررسی اثر photobiomodulation برروی تکثیر و دکتر فرنوش محمدی محیانظریان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2583 96/02/25 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
41 9011272053 بررسی حساسیت به اسید و حل شوندگی در دکتر رنجبرعمرانی هدی قنواتی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2611 96/02/24 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
42 9011272059 بررسی اثر رزولوشن تصویر CBCT بر دکتر باشی زاده رضا مرواریدی فریمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2582 95/11/12 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
43 9011272070 تاثیر افزایش درجه حرارت سرم شستشو در دکتر پادگانه زهرا نور علی زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2581 96/03/06 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
44 9413728004 Effect of remineralizing agents on دکترالهیار گرامی waleed shallal marid alrishdawe IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2721 96/03/17 96/04/03 IR.TUMS.DENTISTRY.REC

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام