شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی
2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی
3. همکاری در اجرای فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش درآموزش
5. ارائه مشاوره به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکزآموزشی درمانی مربوطه در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی