آموزشکده پروتزهای دندانی - گروه کارشناسی ناپیوسته

گروه آموزشی جراحی دهان فک و صورت

drbaghaie3 دکتر قراجه ای - جراحی نظری 2
drbaghaie3 دکتر کریمی - جراحی نظری 2
drbaghaie3 دکتر کریمی - جراحی نظری 2
drbaghaie3 دکتر محمدی - جراحی نظری 2
drbaghaie3 دکتر مومنی - جراحی نظری 2 
drbaghaie3 دکتر محمود هاشمی - جراحی نظری 2 
drbaghaie3 دکتر بیات - جراحی نظری 3
drbaghaie3 دکتر شریفی - جراحی نظری 3
drbaghaie3 دکتر شیرانی - جراحی نظری 3
drbaghaie3 دکتر قراجه ای - جراحی نظری 3 

drbaghaie3

دکتر کریمی - جراحی نظری 3

drbaghaie3 دکتر مومنی - جراحی نظری 3
drbaghaie3 دکتر بیات - جراحی نظری 4 
drbaghaie3 دکتر پرهیز - جراحی نظری 4
drbaghaie3 دکتر شریفی - جراحی نظری 4
drbaghaie3 دکتر شیرانی - جراحی نظری 4 - شکاف لب و کام
drbaghaie3 دکتر شیرانی -جراحی نظری 4
drbaghaie3 دکتر عباسی - جراحی نظری 4 - اختلالات مفصل گیجگاهی
drbaghaie3 دکتر عباسی - جراحی نظری 4

drbaghaie3

دکتر مومنی - جراحی نظری 4

drbaghaie3 دکترپرهیز-جراحی1
drbaghaie3 دکتربهرامی-جراحی1
drbaghaie3 دکترعباسی-اصول جراحی-جراحی1
drbaghaie3 دکترعباسی-جراحی1
drbaghaie3 دکترهاشمی-جراحی1
drbaghaie3 دکترمحمدی-جراحی1
drbaghaie3 دکترقراجه ای-جراحی1

drbaghaie3

دکتر پرهیز - اصول آرام بخشی

drbaghaie3

دکتر پرهیز - فارماکولوژی جراحی

drbaghaie3

دکتر شریفی

drbaghaie3

دکتر عباسی - کنترل عفونت در جراحی

drbaghaie3 دکتر عباسی

drbaghaie3

دکتر قراجه ای

drbaghaie3

دکتر محمدی

drbaghaie3

دکتر پرهیز

drbaghaie3

دکتر حصاری

drbaghaie3

دکتر شریفی

drbaghaie3

دکتر شیرانی

drbaghaie3

دکتر عباسی

drbaghaie3

دکتر مومنی

drbaghaie3

دکتر نجفی - مقدمات میکروبیولوژی

drbaghaie3

دکتر نجفی- راه های انتقال عفونت

drbaghaie3

دکتر نجفی

گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک

drbaghaie3 دکترخیراندیش-رادیو نظری2
drbaghaie3

دکترخیراندیش-رادیونظری2

drbaghaie3 دکترنیکنامی-رادیولوژی نظری1
drbaghaie3 دکتر مساوات-رادیولوژی2
drbaghaie3 دکتر مساوات-رادیولوژی تشخیصی4
drbaghaie3 دکتر مساوات-پوسیدگی شناسی

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

drbaghaie3   دکتر قندهاری-کوذکان نظری1
drbaghaie3   دکتر افشار-کوکان نظری1
drbaghaie3 دکتر میقانی-کودکان نظری1
drbaghaie3   دکتر پورهاشمی- کودکان نظری1
drbaghaie3   دکتر قدیمی-کودکان نظری2
drbaghaie3   دکتر پورهاشمی-کودکان نظری2
drbaghaie3   دکتر مشرفیان- کودکان نظری2
drbaghaie3   دکتر افشار- کودکان نظری3
drbaghaie3   دکترمشرفیان- کودکان نظری3
drbaghaie3 دکتر قندهاری- کودکان نظری3

گروه آموزشی مواد دندانی

drbaghaie3 دکتر شهابی
drbaghaie3 دکتر شفیعی
drbaghaie3 دکتر جعفر زاده کاشی
drbaghaie3 دکتر هوشمند

گروه آموزشی ارتودنسی

drbaghaie3 دکتر شیرازی-ارتو نظری1-رشدو نمو جمجمه و فک وصورت بعد از تولد
drbaghaie3  دکتر شیرازی-ارتو نظری1-ترمینولوژی
drbaghaie3  دکتر شیرازی-ارتونظری1- تعریف تاریخچه مقدمات وخدمات ارتودنسی وترمینولوژِی
drbaghaie3  دکتر شیرازی-ارتو نظری1-انواع استخوان سازی و فرضیه های رشدو نمو
drbaghaie3  دکترشیرازی-ارتونظری1-رشدو نموجمجمه وفک وصورت قبل از تولد 
drbaghaie3  دکتر گرامی-ارتو نظری1
drbaghaie3  دکتر حسین زاده نیک-ارتونظری1-سفالومتری
drbaghaie3 دکتر حسین زاده نیک- ارتو نظری1-سفالومتری
drbaghaie3  دکتر حسین زاده نیک- ارتو نظری 1- اصول کلی معاینات کلینیکی
drbaghaie3  دکتر گرامی-ارتو نظری2
drbaghaie3  دکتر چلیپا-ارتونظری2
drbaghaie3  دکترآخوندی-ارتو نظری2
drbaghaie3   دکتر اخوان نیاکی- ارتو نظری2
drbaghaie3   دکتر چلیپا-ارتو نظری3
drbaghaie3 دکتر چلیپا-ارتو نظری3-ریلاپس و درمان غلط ارتودنسی
drbaghaie3 دکتر آخوندی-ارتو نظری3
drbaghaie3   دکتر اخوان نیاکی-ارتو نظری 3
drbaghaie3   دکتر حسین زاده نیک-ارتو نظری3
drbaghaie3   دکتر حسینی-ارتو نظری3- مال اکلوژنII
drbaghaie3   دکتر حسینی- ارتو نظری 3-Deepbite

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

drbaghaie3 دکتر حاجی محمودی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترصاحبی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترصاحبی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکتر بهرامی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترصاحبی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترزراتی-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترروحانیان-کامل نظری1
drbaghaie3 دکترحاجی محمودی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر معماریان-پارسیل نظری2
drbaghaie3

دکتر معماریان-پارسیل نظری2

drbaghaie3 دکتر ابوالحسنی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر ابوالحسنی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر میر محمد رضایی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکترمیرمحمدرضایی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر فاضل-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر فاضل-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر منزوی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر منزوی-پارسیل نظری2
drbaghaie3 دکتر بهرامی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکترروحانیان-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر گرامی پناه- ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر صدیق پور-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکترحاجی محمودی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکترجلالی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر ذیقمی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر ذیقمی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر کاظمی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکترماهگلی-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکترنوکار-ثابت نظری2
drbaghaie3 دکتر صدیق پور-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتر علی خاصی-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتر علی خاصی-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتر سیادت- ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتردرریز-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتر ذیقمی-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکترحاج میرآقا-ثابت نظری
drbaghaie3 دکترگرامی پناه-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکتر گرامی پناه-ثابت نظری3
drbaghaie3 دکترنوکار-ثابت نظری3

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

drbaghaie3 دکترطباطبایی-نظری3
drbaghaie3 دکترآرامی-نظری3
drbaghaie3 دکریاسینی-نظری3
drbaghaie3 دکترکرمانشاه-نظری3
drbaghaie3 دکترحسنی طباطبایی-نظری3
drbaghaie3 دکترمیرزایی-نظری3
drbaghaie3 دکترپهلوان-نظری3
drbaghaie3 دکترپهلوان-نظری2
drbaghaie3 دکترعمرانی-نظری2
drbaghaie3 دکتر آرامی-نظری2
drbaghaie3 دکترحسنی طباطبایی-نظری2
drbaghaie3 دکتر میرزایی-نظری2
drbaghaie3 دکترپهلوان-پری کلینیک
drbaghaie3 دکتر آرامی-پری کلینیک
drbaghaie3 دکتر رنجبر عمرانی-پری کلینیک
drbaghaie3 دکتر کرمانشاه - پری کلینیک
drbaghaie3 دکتر طباطبایی- پری کلینیک
drbaghaie3 دکتر میرزایی- پری کلینیک
drbaghaie3 دکترمیرزایی-کریولوژی
drbaghaie3 دکتر عمرانی-کریولوژی

گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک

drbaghaie3 دکتر مهدوی-آسیب شناسی
drbaghaie3 دکتر مهدوی-آسیب شناسی
drbaghaie3 دکتربقایی-تشخیصی2
drbaghaie3 دکترعشقیار-تشخیصی2
drbaghaie3 دکترمهدوی-تشخیصی2
drbaghaie3 دکترشکیب-تشخیصی2
drbaghaie3 دکتربقایی-تشخیصی3
drbaghaie3 دکترعشقیار-تشخیصی3
drbaghaie3 دکترمهدوی-تشخیصی3
drbaghaie3 دکترمهدوی-تشخیصی3
drbaghaie3 دکترشکیب-تشخیصی3

گروه آموزشی پریودانتیکس

drbaghaie3 دکتر شایسته - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر رکن - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 3 - فلسفه و اصول جراحی پریو
drbaghaie3 دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر موسوی جزی - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر مسلمی - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر کدخدا - پریو نظری 3- بیماریهای پریو دنتال در جوانان
drbaghaie3 دکتر کدخدا - پریو  نظری 3
drbaghaie3 دکتر شایسته - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر رکن - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر خورسند - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3 - ضایعات فورکا
drbaghaie3 دکتر پاک نژاد - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر رسولی - پریو نظری 3
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 2 - پاتوژنز بیماریهای پریو دنتال
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر موسوی جزی - پریو نظری 2 - نقش بیماریهای سیستمیک
drbaghaie3  دکتر موسوی جزی - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر مسلمی - پریو نظری 2
drbaghaie3  دکتر کدخدا - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر شایسته - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر رکن - پریو نظری 2- نقش عوامل سیستمیک  در....
drbaghaie3 دکتر رکن - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر رسولی قهرودی - پریو نظری 2
drbaghaie3  دکتر خورسند - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر پاک نژاد - پریو نظری 2
drbaghaie3 دکتر خورسند - پریو نظری 1
drbaghaie3 دکتر رسولی - پریو نظری 1- اهمیت گرفتن تاریخچه و ....
drbaghaie3 دکتر مسلمی - پریو نظری 1
drbaghaie3 دکتر رسولی - پریو نظری 1
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 1- ایتولوژی بیماریهای پریو دنتال
drbaghaie3 دکتر یعقوبی - پریو نظری 1
drbaghaie3 دکتر موسوی جزی - پریو نظری 1
drbaghaie3  دکتر کدخدا - پریو نظری 1 
drbaghaie3 دکتر شایسته - پریو نظری 1
drbaghaie3 دکتر پاک نژاد - پریو نظری 1

گروه آموزشی اندودانتیکس

drbaghaie3

دکتر رزمی- اصول تشخیص و تست دندان هادر اندودانتیکس

drbaghaie3 دکتر شریفیان - اورژانس های اندو دانتیکس
drbaghaie3 دکتر رزمی - طرح درمان در اندو دانتیکس
drbaghaie3 دکتر خوشخو نژاد- تاریخچه ، ترمینولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای اندودانتیکس 
drbaghaie3 دکتر خدمت -  انتخاب مورد و آموزش بیمار
drbaghaie3   دکتر خدمت -تروماتولوژی دهان و فک وصورت
drbaghaie3 دکتر بوالهری - کنترل عفونت در اندو دانتیکس
drbaghaie3 دکتر امین سبحانی -پاکسازی و شکل دهی کانال های خمیده
drbaghaie3 دکتر امین سبحانی -اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی کانال ریشه 
drbaghaie3 دکترقربانزاده- دارودرمانی
drbaghaie3 دکتر آشفته - حوادث حین درمان ریشه
drbaghaie3 دکتر غبرایی - اندو نظری 2
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی- اندو نظری 2 - درمان مجدد
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی - اندو نظری 2
drbaghaie3 دکتر شکوهی نژاد - اندو نظری 2
drbaghaie3 دکتر رزمی - اندو نظری 2
drbaghaie3 دکتر شریفیان - اندو نظری 2-درمان پالپ زنده/درمان دندان های با اپکس باز
drbaghaie3 دکتر خوشخو نژاد - اندو نظری 2
drbaghaie3 دکتر بوالهری - اندو نظری 2
drbaghaie3  دکتر آشفته -اندو نظری 2- موفقیت و عدم موفقیت
drbaghaie3 دکتر آشفته -اندو نظری 2  
drbaghaie3 دکتر شریفیان-  موار مورد استفاده در اندو
drbaghaie3

دکترخدمت- میکروب شناسی در اندو

 
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی- بی حسی موضعی در اندو
drbaghaie3 دکترشیخ رضایی-بیماری پری رادیکولر
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی-عوامل محرک پالپ
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی-ترمیم هیستوپاتولوژیک در بیماری پالپ وپری اپیکال
drbaghaie3 دکتر شیخ رضایی-بیماری پالپ