فعالیت های انجام شده در سال های قبل

کوریکولوم آموزشی 
• همکاری در تدوین کوریکولوم کشوری اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی با استفاده از تجربه دانشکده دندانپزشکی تهران
• همکاری در بازنگری کوریکولوم دندانپزشکی و همکاری در تدوین درس مهارت های ارتباطی 
• بازنگری واحد درسی تکنولوژی آموزشی ویژه دستیاران دندانپزشکی و ارائه آن به صورت e-learning از نیم سال دوم1389 
• تهیه و ارسال یک برنامه آموزش مداوم اینترنتی (CME) به دفتر آموزش از راه دور دانشگاه
 
ارزشیابی/ارزیابی آزمونها 
• همکاری در اجرای طرح بررسی کمی و کیفی آزمون های چند گزینه ای در دانشکده ( طرح مصوب مرکز مطالعات، مجری دکتر صدیقه خدمت)
• همکاری در طرح ارزشیابی درونی گروه آموزشی ارتودنسی
 
توانمند سازی هیئت علمی و دستیاران 
• تسهیل و هماهنگی جهت مشارکت اعضاء هیئت علمی در دوره های تدبیر و کارگاه e-learning
• تسهیل و هماهنگی جهت مشارکت اعضاء هیئت علمی در کارگاه پژوهش در آموزش پزشکی 
• شروع به تحصیل اعضاء هیئت علمی دانشکده در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (از راه دور)
• هماهنگی جهت شرکت در همایش های داخلی ( اولین کنگره اخلاق، همایشهای آموزش پزشکی)
• فارغ التحصیلی یکی از اعضاء در رشته فوق لیسانس آموزش پزشکی (خانم زینب آروندی)
 
پژوهش در آموزش 
• مشارکت در پایان نامه های جدید در حیطه آموزش ( به طور مثال بررسی نظر دانشجویان در مورد توانمندی های بدست آمده در طول تحصیل ، بررسی اثر یک دوره ترکییبی blended پروتز پارسیل بالینی بر عملکرد دانشجویان، بررسی نظر دانشجویان در مورد محیط تحصیل) 
• مشارکت در طرح تحلیل وضعیت یونیت های دانشکده، توزیع نیروی انسانی و گردش بیماران باکمک موسسه ملی سلامت
• چهار فرآیند برتر دانشگاه در جشنواره شهید مطهری 
• برگزاری کارگاه تدوین محتوای آموزش مداوم اینترنتی (سال 1386) 
• همکاری در تشکیل و پیگیری کمیته امتحانات (سال 1386)
• ارائه پوستر در نهمین همایش آموزش پزشکی کشور (یزد- سال 1386)
• سخنرانی در دومین کنگره اخلاق پزشکی کشور (تهران- سال 1386)
 
به علاوه با توجه به افزایش هیئت علمی که در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مشغول به تحصیل می باشند ساختار دفتر مورد بازبینی قرارگرفت به این صورت که برای هر یک از حیطه های فعالیت برنامه ریزی ، ارزشیابی ، توانمند سازی ، پژوهش در آموزش ، کمیته دانشجویی و طرح شعاع افرادی مسئول شدند.

فعالیت های انجام شده در سال 1392

حوزه اجرایی :
1)به روز رسانی سایت دفتر توسعه و پیگیری راه اندازی سایت انگلیسی .
2) تنظیم لیستی از پایان نامه های عمومی دفاع شده در حوزه آموزش از سال 1385 تا کنون به همراه خلاصه فارسی و انگلیسی پایان نامه .
3) تهیه لیست پروپوزالهای دانشجویی در حوزه آموزش از سال 1385 تا کنون.
4) همکاری در اجرای طرح دانشکده اصفهان با عنوان" بررسی وضعیت هوش هیجانی دستیاران دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی"
5) برگزاری جلسات دفتر توسعه به صورت ماهانه.
6) همکاری در جمع آوری داده های پایان نامه عمومی با عنوان " بررسی رویکرد اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به نیاز به آموزش در زمینه روش های نوین آموزش و ارزیابی" .
7) صدور احکام جدید اعضای دفتر توسعه.
8) تدوین برنامه عملیاتی سال 1392 .
9) اجرای دورۀ دوم کارگاه آموزش الکترونیک با همکاری دانشکده مجازی جهت اساتید دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 14/7/1392.
10) معرفی اساتید دانشکده و اعضای دفتر جهت شرکت در کارگاه های برگزار شده از سوی مرکز مطالعات توسعه و دانشگاه علوم پزشکی تهران .
11) اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی به صورت طراحی 2 پوستر با عناوین : 1)"فعالیتهای دانش پژوهی" و  2) "طرح های توسعه ای در آموزش" .
12) برگزاری کارگاه سه روزه درس آموزش پزشکی مقدماتی به تاریخ های 17، 18 و 23 دی ماه 1392جهت دستیاران کلیه رشته های تخصصی و برگزاری امتحان.( مسئول : دکتر پاکدامن )
13) برگزاری درس تکنولوژی آموزشی به صورت مجازی و برگزاری امتحان حضوری. ( مسئول : دکتر عباسی )
14) جمع آوری سی دی ارزیابی درونی گروه های آموزشی سال 1387 و 1389جهت معاونت آموزشی .
15) تدوین پیش نویس برنامه استراتژیک دفتر توسعه .
16) پیگیری امتیاز شعاع دوره های قبل مرتبط با درس تکنولوژی آموزشی با دانشکده مجازی و ارسال نامه تخصیص امتیاز شعاع به اساتید (اعضای دفتر) برای درس تکنولوژی آموزش .  
17) مسئولیت سیستم شعاع ( دکتر قدیمی )
18) همکاری با مرکز پژوهشهای دانشجویی ( دکتر شیرازیان- دکتر پاکدامن )
حوزه پژوهشی :
19)بررسی برنامۀ استراتژیک مراکز توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.  
20) تدوین دو پروپوزال عمومی مرتبط با پژوهش در آموزش در حیطه مهارتهای ارتباطی و آموزش مجازی
21) اجرای برنامه برخورد پیشرس با محیط بالینی ( دکتر پاکدامن )

فعالیت های سال 1393

1. ارائه درس تکنولوژی آموزش به صورت مجازی جهت دستیاران تخصصی گروههای آموزشی
2. ارائه کارگاه آموزش پزشکی (1) جهت دستیاران تخصصی گروههای آموزشی
3. ارائه کارگاه آموزش پزشکی (2) جهت دستیاران تخصصی گروههای آموزشی
4. مشارکت در کمیته ارزشیابی دانشکده
5. جمع آوری طرح درس از گروههای آموزشی
6. اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه مهارتهای ارتباطی و e-learning
7. تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک EDO
8. هماهنگی جهت شرکت اعضاء هیئات علمی در دوره های توانمندسازی
9. آماده نمودن پروپوزال درس مهارت های ارتباطی (توسط آقای رزاق احمدپور)
 جوایز و افتخارات :
کسب جایزه جشنوارۀ مطهری در سطح دانشگاهی