تماس با ما

مدیر دفتر توسعه آموزش (دکتر پاکدامن) 88351250 داخلی(4204)    
 
مسئول هماهنگی دفتر (دکتر مریم سراج زاده) 88351250  داخلی(4217)
 
متصدی امور دفتری (خانم گنجعلی)  88351250  داخلی(4217)
 
آدرس پست الکترونیک:  dentedo@tums.ac.ir