اعضای دفتر توسعه آموزش

1) دکتر افسانه پاکدامن (مدیر دفتر توسعه) و(مسئول طرح های پژوهش درآموزش)
- استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
 - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه  Dundee
2) دکتر شیوا شیرازیان (مسئولارزشیابی)
- استاد یار گروه آموزشی تشخیص بیماریهای دهان
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
_ معاون آموزشی EDC دانشگاه
3) دکتر سارا قدیمی (مسئول طرح شعاع)
- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 
4) دکتر امیر حسین میر هاشمی (مسئول طرح های پژوهش درآموزش)
- استادیار گروه آموزشی ارتودنسی
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشپزشکی 
5) دکتر مهدی عباسی (مسئول طرح های پژوهش درآموزش و ارزیابی آزمونها)
- استادیار گروه آموزشی ترمیمی
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 
6) زینب آروندی (کارشناس مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی)
- کارشناس ارشد آموزش پزشکی
7) راضیه گنجعلی (متصدی امور دفترتوسعه)
- دکتر لیلا صدیق پور (مسئول واحد ارزیابی مرکزتوسعه- عضو افتخاری)
- دانشیار گروه آموزشی پروتز های دندانیمتحرک
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشپزشکی 
-دکتر نوشین شکوهی نژاد (مسئول تدوین وبرنامه ریزی- عضو افتخاری)
- استادیار گروه آموزشی اندودتنیکس
- کارشناس ارشد آموزش پزشکی
- مسئول مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی دانشگاه
اعضای پیشین دفتر توسعه:
-دکتر لیلاصدیق پور (مدیر دفتر)
-دکتر حسن رزمی
-دکتر حسن حسینی تودشکی
-دکتر اسماعیل یاسینی
-دکتر فریده گرامی پناه
-دکتر ندا مسلمی
-دکتر جلیل مومن بیت الهی
-دکتر نوشین شکوهی نژاد
-دکتر فرامرز مجتهد زاده
-دکتر الهام افضل نژاد
- دکتر بهاره ریاضی

شرح وظایف

ردیف  مسئول  عنوان
 1  دکتر پاکدامن

 - مسئول دفتر

- عضو کمیته ارزشیابی دانشکده

 2  دکتر قدیمی  - مسئول طرح شعاع
 3  دکتر عباسی  - مسئول ارزیابی آزمونها و نرم افزار ارزیابی آزمونها
 4  دکتر میرهاشمی  - مسئول تهیه محصولات آموزشی
 5  دکتر شیرازیان  - عضو کمیته ارزشیابی دانشکده
 6  دکتر شکوهی نژاد  عضو افتخاری
 7  دکتر صدیق پور  عضو افتخاری