اعضای دفتر توسعه آموزش

مدیریت مرکز

 

دکتر تنکابنی

  دکتر ارغوان تنکابنی        CV

مسئول گروه تخصصی توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: a.tonkaboni@yahoo.com

شماره تماس: 42794204-021

 

  کارشناسان مرکز
 

 

  دکتر پرهون معصومی       

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: parhoon.masoumi@gmail.com

شماره تماس: 42794238-021

 

       

راضیه گنجعلی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

پست الکترونیک: edo94.tums@gmail.com

شماره تماس: 42794217-021