فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

مدیریت و معاونین

رئیس دانشکده

معاونت اداری و مالی

معرفی معاونت اداری و مالی

واحد امور مالی

پرسنل واحد حسابداری

شرح وظایف

آئین نامه و دستورالعمل ها

مالی

فیش حقوقی پرسنل

سوابق بیمه تامین اجتماعی

واحد امور اداری

پرسنل امور اداری

شرح وظایف

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

راهنمای ارتقاء

معاونت آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

درباره معاونت تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت

معرفی پرسنل

اهم وظایف

گروه های آموزشی

آسیب شناسی دهان و فک

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل آسیب شناسی دهان و فک

ارتودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل ارتودانتیکس

اندودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل اندودانتیکس

بیماریهای دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل بیماریهای دهان و فک و صورت

پروتزهای دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پریودانتیکس

جراحی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل جراحی دهان و فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل رادیولوژی دهان و فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مواد دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل مواد دندانی

آیین نامه های آموزشی

دوره های دستیاری دندانپزشکی

دوره های پی اچ دی

دوره های توانمندسازی پایه و پیشرفته ایمپلنت

فلوشیپ

تقویم آموزشی

برنامه امتحانات

فرمهای آموزشی

فرمهای مربوط به دوره های پی اچ دی

فرمهای مربوط به دوره های دستیاری دندانپزشکی

فرمهای مربوط به سرپرستان تخصصی

فرمهای مربوط به دوره های فلوشیپ

اخبار روزانه

منابع آزمون

معاونت آموزش

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

پرسنل واحد آموزش

آئین نامه های آموزشی

تقویم آموزشی

دروس و پیش نیازها

برنامه هفتگی

دوره دکتری

دوره کارشناسی پیوسته پروتزهای دندانی

دوره کارشناسی ناپیوسته پروتزهای دندانی

برنامه امتحانات

اطلاعیه

معاونت پژوهشی

پژوهشیار

درباره معاونت پژوهشی

معرفی معاونت

همکاران معاونت

پایان نامه های عمومی

پایان نامه های تخصصی

پایان نامه های PhD

کمک هزینه حمایت از پایان نامه

دانشجویان عمومی

دانشجویان تخصصی

دانشجویان PhD

امور طرح ها

همکار واحد طرح ها

پژوهشیار

راهنمای پژوهشگران

Research/Thesis Guidlines

اطلاعیه

معاونت بین الملل

معرفی معاونت

معاون بین الملل

پرسنل معاونت بین ا لملل

اهم وظایف

آیین نامه و دستورالعمل ها

معاونت دانشجویی-فرهنگی و اجتماعی

معرفی معاونت

معاون دانشجویی - فرهنگی و اجتماعی

کارکنان

امور رفاهی

تسهیلات مالی

امور خوابگاه ها

امور بیمه

کار دانشجویی

نمونه

امور فرهنگی و فوق برنامه

امور تغذیه

آئین نامه ها

مقررات انظباطی

اطلاعیه ها

اخبار

تماس با ما

تعالی سازمانی دانشکده

روابط عمومی

معرفی واحد روابط عمومی

مدیریت

پرسنل

شرح وظایف روابط عمومی

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

سرپرستی اطلاع رسانی

مدیریت

وب سایت

مدیریت و نمایندگان وب سایت

خصوصیات وب سایت

اعضا هیئت علمی

ارتودانتیکس

اندو دانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماریهای دهان، فک و صورت

پروتز های دندانی

پریودانتیکس

جراحی دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

زیست مواد دندانی

اعضا هیئت علمی بازنشسته

اندودانتیکس

ارتودانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماری های دهان، فک و صورت

پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

جراحی های دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

زیست مواد دندانی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

گروه های آموزشی

گروه اندودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی اندودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی اندودانتیکس

طرح درس

گروه ارتودانتیکس

تاریخچه

تعریف گروه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی ارتودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی ارتودانتیکس

طرح درس

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی پاتولوژی دهان و فک و صورت

طرح درس

گروه بیماریهای دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی بیماریهای دهان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی بیماریهای دهان

طرح درس

گروه پروتزهای دندانی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی پروتزهای دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیات علمی

پرسنل

فعالیت های گروه آموزشی پروتزهای دندانی

طرح درس

گروه پریودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی پریودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی پریودانتیکس

طرح درس

گروه جراحی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی جراحی فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی جراحی فک و صورت

طرح درس

گروه دندانپزشکی ترمیمی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی ترمیمی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی ترمیمی

طرح درس

گروه دندانپزشکی کودکان

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

طرح درس

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی رادیولوژی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی رادیولوژی

طرح درس

گروه زیست مواد دندانی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی مواد دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی مواددندانی

آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه زیست مواد دندانی

طرح درس

دکتر شهابی

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

طرح درس

بخش های آموزشی

لیزر

ایمپلنت

تعریف بخش

مشخصات بخش

فعالیت بخش

اعضای هیات علمی

مفصل گیجگاهی فکی

آموزشکده پروتزهای دندانی

تعریف بخش

مشخصات بخش

فعالیت بخش

اعضاء هیات علمی

ارتقا اعضا هیئت علمی

معرفی واحد

اعضای دفتر ارتقاء هیئت علمی

گردش کار ارتقاء هیئت علمی

راهنما محاسبه امتیاز ارتقاء

مقررات و آیین نامه ها

لینک های مرتبط

سوالات متداول

ارتباط با ما

کتابخانه

کتابخانه دانشکده

کتابخانه الکترونیک دانشگاه

کتابخانه مرکزی و تابعه

آیین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه

راهنمای استفاده از خدمات و امکانات

رسالت، اهداف و وظایف

منشورحقوق کاربران کتابخانه

همکاران کتابخانه

تماس با ما

دفتر توسعه آموزش

مشاهده آموزش همتایان (ماه)

لیست مشاهده گران

پمفلت راهنما

تاریخچه دفتر توسعه آموزش

طرح درس

فرم خام طرح درس

نحوه نوشتن طرح درس

طرح درس گروه های آموزشی

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

اعضای دفتر توسعه آموزش

فهرست پایان نامه های پژوهش در آموزش

فعالیتهای دفتر توسعه آموزش

لینک های مرتبط

تماس با دفتر توسعه آموزش

مراکز تحقیقات

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی

مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی

مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان

واحدها و سایت های مرتبط

دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

پژوهشکده دندانپزشکی

پردیس بین الملل

فرهنگ تفصیلی ارتودنسی

انجمن ها

سازمان نظام پزشکی

میز خدمت الکترونیک

نقشه سایت

آموزه های دینی

کمیته اخلاق دانشکده دندانپزشکی

معرفی اعضاء کمیته

گردش کار

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

لیست مجوزهای صادرشده

سوالات متداول

پیوندها

تماس با ما