اعضای دفتر ارتقاء هیئت علمی

دکتر شمشیری

 

 

 

جناب آقای دکتر شمشیری

 

 

 

 مسئول امور هیئت علمی دانشکده

 

 

 

 42794227

خانم بیات

 

 

  آزاده بیات

 

 

 کارشناس امور ارتقاء هیئت علمی

 

 

42794193