رییس شورای سیاست‌ گذاری IPD

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته دپارتمان بیماران بین‌الملل دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا شورای سیاست گذاری IPD

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان
معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای سیاست گذاری IPD دانشکده دندان‌پزشکی 

دکتر محمدرضا خامی

دکتر محمدرضا خامی
 قائم مقام پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای سیاست گذاری IPD دانشکده دندان‌پزشکی 

دکتر یزدانی

دکتر رضا یزدانی
مدیر پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای سیاست گذاری IPD دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر شکیب

دکترپویان امینی‌شکیب

معاون بین‌الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای سیاست گذاری IPD دانشکده دندان‌پزشکی


اعضا کمیته اجرایی IPD

دکتر شکیب

دکتر پویان امینی‌شکیب

معاون بین‌الملل دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته اجرایی IPD دانشکده دندان‌پزشکی

هاله حایک

مهندس هاله حایک

کارشناس مسئول IT دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته اجرایی IPD دانشکده دندان‌پزشکی

 Ø­Ù…یده ایزدی

حمیده ایزدی

کارشناس روابط عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته اجرایی IPD دانشکده دندان‌پزشکی

خانم بیات

آزاده بیات

رابط رفاهی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته اجرایی IPD دانشکده دندان‌پزشکی

الهه احمدی‌زاده

کارشناس معاونت بین‌الملل دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته اجرایی IPD دانشکده دندان‌پزشکی