ارسال پیام بدون واسطه - دکتر رکن رئیس دانشکده دندانپزشکی