دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دکتر مصفا

جناب آقای دکتر مصفا، استاد پیشکسوت دانشکده دندانپزشکی، رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی می‌باشند و از سال ۱۳۸۷ تا کنون عهده دار این سمت در دانشکده دندانپزشکی بوده اند.