سخنان بزرگان و ائمه اطهار (ص)

- شیوه زندگی پیامبر اعظم اسلام و امامان بزرگوارمان سرشار ازحقوق شهروندی درمورد همسایه، نزدیکان و ارباب رجوع می باشد .
 - امام علی (ع) می فرماید : تو با ادبت ارزیابی می گرد ی پس آن را با بردباری زینت بخش .
 - پیامبر اسلام می فرماید : کسی که برای حاجتی به شما مراجعه می کند رسول خداست ،فرستاده خداست واین امتحان شما ست که چگونه از این موقعیت برای حل مشکل مردم بهره برداری می کنند .
 - در فرهنگ وادب ،بحث حقوق شهروندی و ادب پاسخگوئی بحث روز جامعه است .              
  - حفظ نظم وآراستگی ظا هری درچار چوب شئونات اسلامی و اداری از مصادیق حقوق شهروندی است   
 - احترام به حقوق شهروندی احترام به خود است
  - کوشش وتلاش مستمردرجهت استقرار ارزشهای اخلاقی درمحیط کارازمصادیق حقوق شهروندی است   ارباب رجوع بعنوان شهروندان این جا معه حقوقی دارند که باید محترم شمرده شود .
 -  دراسلام  حقوق شهروندی حق الناس تلقی شده  و بسیار به آن بهاء داده شده است .
- ارائه خدمات مطلوب به مردم سطح رضایتمندی را در جامعه افزایش میدهد  ارتقاء سطح رضایتمندی موجب نگاه مثبت مردم به زندگی میشود که محصول آن همد لی با یکدیگر ، احترام به حقوق دیگران می باشد .
- در جامعه ما بحث حقوق شهروندی ، آداب پاسخگوئی به ارباب رجوع بحث روز است ودر فرهنگ وادب ما بسیاربه آن توجه شده است .
  – پیامبر اسلام می فرماید : هر کسی مسلمانی را غمگین کند وسپس برای جبران این گناه همه دنیا را به او بخشد ، بخشش به این بزرگی کفاره گناه او نخواهد شد .
  - زن بعنوان نیمی از جا معه انسان نقش مهمی در بالا بردن معنویات در جا معه دارد
  - رعایت شئونات اسلامی وآئین نا مه پوشش ودانشجویان دانشگا هها موجب خواهد شد
- حرمت وجایگاه حرف پزشکی حفظ شود .
- دریافت کنندگان خدمات احساس اعتماد و آرامش نمایند .
-  در حفظ ایمنی وجلوگیری از انتقال عفونت موثر خواهد بود .
- ارزنده ترین زیور انسان آرامش توام  با ایمان است . حضرت محمد ( ص )
- پزشکان محبوب ، پزشکانی هستند که دلسوزانه در جهت رفع نگرانی ، ترس و رنج بیماران تلاش می کنند و به بیمار و خانواده اش آگاهی و امید واقع بینانه می بخشند .
- پزشکان متعهد ، پزشکانی هستند که در صورت نیاز فوری جامعه به خدمات پزشکی، در هنگام بروز سوانح و حوادث با حداکثر توان خود همکاری می کنند .
- پزشکان شریف پزشکانی هستند که در کردار، گفتار و نوشتار، صداقت و امانت داری را رعایت می کنند .
 - کسی که  اخلاق خویش را  نیکو گرداند ، خداوند او را به مقام  روزه دارِ شب زنده دار  می رساند . پیامبر اعظم (ص )
-  لقمان به فرزندش گفت : اگر چیزی نداشتی که با آن به خویشانت رسیدگی کنی و به برادرانت احسان نمائی ، ( دست کم ) نیکخوئی و خوشروئی خود را از دست مَدِه زیرا کسی که خوش بر خورد باشد، نیکان او را دوست دارند و بدکاران از او فاصله می گیرند . امام صادق (ع )