مدیریت و نمایندگان وب سایت دانشکده دندانپزشکی

مدیریت وب سایت دانشکده دندانپزشکی به عهده جناب آقای دکتر پویان امینی شکیب و کارشناسی روابط عمومی و وب سایت سرکار خانم فاطمه زمانی،  می باشد. این وب سایت در حیطه های معاونت های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، تحصیلات تکمیلی و مالی- اداری و هم چنین 12 گروه آموزشی دانشکده دندانپزشکی،  مرکز پژوهش های دانشجویان و روابط عمومی دارای نماینده IT، می باشد که امور مربوط به روز رسانی وب سایت را در حیطه فعالیتهای خود برعهده دارند.