معرفی معاونت

 

دکتر مرضیه علی خاصی از کسب رتبه نخست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشکده های دندانپزشکی سطح کشورخبر داد 

                               سرکار خانم دکتر مرضیه علی خاصی - دانشیار محترم گروه پروتزهای دندانی

 

تلفن تماس : 88015881

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi?lang=fa

 

آدرس ایمیل معاونت پژوهشی جهت ارتباط با معاونت :

dent-research@sina.tums.ac.ir

 

از آنجا که پایه و اساس پیشرفت هرجامعه بر محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی آن جامعه بنا نهاده شده است و همچنین گسترش مرزهای دانش و کشف حقایق شناخت پدیده های طبیعی بر مبنای پژوهش استوار است، بنابراین اهمیت توجه به مقوله پژوهشی، محلی از تردید نخواهد داشت. معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مأموریت دارد فعالیتهای پژوهشی را در سطح دانشکده سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و تنظیم نموده و از نظر فنی، مالی و اداری مورد حمایت قرار دهد.

معاونت پژوهشی در دانشکده دندانپزشکی در زمینه های زیر فعالیت می کند:

·        تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ،باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

·        مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش

·        بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده

·        بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی ازشورای پژوهشی گروههای دانشکده

·        ارائه خط مشی و تعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشگاه

·        تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها

·        فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح

·        تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه های مختلف علمی وعملی

·        تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده وتعیین ومعرفی پژوهشگران ممتاز

·        بررسی واظهار نظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی از گروههای مختلف دانشکده