پرسنل واحد آموزش

نام خانوادگی عنوان وظایف شماره تماس
خانم آروندی مدیر اداره آموزش  مسئول برنامه ریزی واحد ها، کلاس ها و برنامه امتحانات در طول ترم ، تقسیم کار میان کارکنان ،نظارت بر گردش کار، مسئول ارزشیابی.

4213

 
خانم یار محمدی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، مسئول امور مربوط به دانشجویان میهمان ، انجام مراحل حق التدریس مدرسین، مسئول محاسبه کمیت آموزش اعضاء هیئت علمی جهت امر ارتقاء. 4212
خانم آصفی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی و دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پروتزهای دندانی،  مشارکت در برگزاری آزمون ها.
4214
خانم خباز پور

کارشناس آموزشی

پردیس1

انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع علوم پایه از ثبت نام تا پایان دوره، هماهنگی در برگزاری کلاس های تئوری دانشجویان مقطع علوم پایه، انجام کلیه امور درآزمون های جامع علوم پایه شهریورواسفندماه در هرسال تحصیلی ( بررسی واحدها-ثبت نام دانشجویان در سایت وزارت بهداشت تهیه لیست و کارت ورود به جلسه آزمون تحویل کارت آزمون به دانشجویان - ناظر آزمون  در روزهای آزمون )، هماهنگی و مشارکت در برگزاری آزمون ها.

83384210
خانم ملکی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، مسئول وب سایت معاونت آموزشی، مسئول برگزاری جلسات شورای آموزش، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
4231

خانم

نجفی 
کارشناس آموزش   انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، گروه بندی دانشجویان در دروس عملی، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
 4259
خانم جعفری متصدی امور دفتری هماهنگ کردن جلسه ها، انجام امور مربوط به  نامه های داخلی، پاسخگویی به ارباب رجوع، جواب دهی به تلفن های معاونت آموزشی ، ضبط و ثبت پرونده های فارغ التحصیلی،  شماره گذاری پرونده ها ،انجام امور مربوط به آرشیو  برنامه های گروه های آموزشی و سایر مدارک و مستندات مربوطه، پیگیری نامه ها، مسئول ورود اطلاعات گردش دانشجویان در بخش ها در سیستم HIS دانشکده.

4215

 
خانم اسدی کارشناس ارزشیابی انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی، مسئول ورود اطلاعات آموزشی (دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و انتخاب واحد) دانشجویان در سیستم حضور و غیاب، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
4368
 خانم اسدی پور کارشناس ارزشیابی   انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی، مسئول ورود اطلاعات آموزشی (دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و انتخاب واحد) دانشجویان در سیستم حضور و غیاب، مشارکت در برگزاری آزمون ها.  4211
خانم دکتر مختاری مسئول آزمونها   4241

خانم

مالمیر

 بایگان انجام و برگزاری امتحانات، انجام حضور غیاب دانشجویان، بایگان آموزش، انجام امور آزمونها، انجام بایگانی الکترونیکی و تحصیلی و اتوماسیون.
 
آقای آزادی خواه

بایگان

پردیس1

انجام امور مربوط به بایگانی، حضور در جلسات امتحانات، حضور و غیاب کلاسها، مشارکت در برگزاری آزمون ها. 83384209
آقای امیری بایگان انجام و برگزاری امتحانات، انجام حضور غیاب دانشجویان ،بایگان آموزش، انجام بایگانی الکترونیکی و تحصیلی و اتوماسیون، جمعدار آموزش و مسئول تدارکات جلسات و کارگاه های آموزش، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
4209