کارکنان واحد آموزش

نام خانوادگی عنوان وظایف شماره تماس
زینب آروندی رئیس اداره آموزش  مسئول برنامه ریزی کلیه واحد های دروس دکترای عمومی و کلاسها و برنامه امتحانات در طول ترم ها-مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح-تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان امور-نظارت بر انجام مکاتبات لازم با معاونت آموزشی و سازمان وظیفه عمومی در مورد وضعیت نظام وظیفه دانشجویان-نظارت بر اطلاع رسانی به کلیه داوطلبان و پذیرفته شدگان از طریق مقتضی- نظارت بر اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه و پذیرش دانشجویان میهمان و انتقالی- نظارت بر ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان آزمونهای متمرکز و نیمه متمرکز کلیه مقاطع تحصیلی-نظارت بر تهیه و تنظیم پرونده تحصیلی برای دانشجویان-نظارت بر اعلام فراغت از تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی به معاونت آموزشی و سایر مراکز درخواست کننده-نظارت بر صدور دانشنامه تحصیلی برای مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی-نظارت بر صدور تائیدیه تحصیلی برای واحد درخواست کننده-همکاری با مافوق در ارزشیابی فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی و فراهم آوردن امکان شرکت آنان در دوره های آموزشی مربوطه-ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان-انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر  از طرف مافوق ارجاع میشود-مسئول سامانه آموزشی سیپاد در مقطع دکترای عمومی و کارشناسی.

4213

 
میترا یارمحمدی‌توسکی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی(حذف و اضافه، کنترل میانگین نمرات، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان (چک نمودن آن در زمانهای انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری)، حذف اضطراری، تهیه گواهی تحصیلی، حذف پزشکی واحد دانشجویان، تعریف دروس نظری و عملی در سیستم سیپاد برای هر نیمسال، کنترل ثبت نمرات، انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان )، مسئول امور مربوط به دانشجویان میهمان، انجام مراحل حق التدریس مدرسین، مسئول محاسبه کمیت آموزش اعضاء هیئت علمی جهت امر ارتقاء-مسئول چیدمان گردشهای دروس عملی.
4212
رقیه آصفی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی و دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پروتزهای دندانی(حذف و اضافه، کنترل میانگین نمرات، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان (چک نمودن آن در زمانهای انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری)، حذف اضطراری، تهیه گواهی تحصیلی، حذف پزشکی واحد دانشجویان، تعریف دروس نظری و عملی در سیستم سیپاد برای هر نیمسال، کنترل ثبت نمرات، انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان )،  مسئول نظارت، پیگیری و برگزاری آزمون های مقطع دکترای عمومی و کارشناسی(میان ترم-  پایان ترم – آزمون های عملی - جبرانی- ورود به بخش و خروج از بخشOSCE).
4214
نورا نوروزیان

کارشناس آموزشی

پردیس1

انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع علوم پایه از ثبت نام تا پایان دوره(حذف و اضافه، کنترل میانگین نمرات، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان (چک نمودن آن در زمانهای انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری)، حذف اضطراری، تهیه گواهی تحصیلی، حذف پزشکی واحد دانشجویان، تعریف دروس نظری و عملی در سیستم سیپاد برای هر نیمسال، کنترل ثبت نمرات )، هماهنگی در برگزاری کلاس های تئوری دانشجویان مقطع علوم پایه، انجام کلیه امور درآزمون های جامع علوم پایه شهریورواسفندماه در هرسال تحصیلی ( بررسی واحدها-ثبت نام دانشجویان در سایت وزارت بهداشت تهیه لیست و کارت ورود به جلسه آزمون تحویل کارت آزمون به دانشجویان - ناظر آزمون  در روزهای آزمون )، هماهنگی و مشارکت در برگزاری آزمون ها.

83384210
پروانه ملکی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی(حذف و اضافه، کنترل میانگین نمرات، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان (چک نمودن آن در زمانهای انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری)، حذف اضطراری، تهیه گواهی تحصیلی، حذف پزشکی واحد دانشجویان، تعریف دروس نظری و عملی در سیستم سیپاد برای هر نیمسال، کنترل ثبت نمرات، انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان )، مسئول وب سایت معاونت آموزشی، مسئول برگزاری جلسات شورای آموزش، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
4231

نگار نجفی

کارشناس آموزش   انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی(حذف و اضافه، کنترل میانگین نمرات، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان (چک نمودن آن در زمانهای انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری)، حذف اضطراری، تهیه گواهی تحصیلی، حذف پزشکی واحد دانشجویان، تعریف دروس نظری و عملی در سیستم سیپاد برای هر نیمسال، کنترل ثبت نمرات، انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان )،  پیگیری و تدوین تقویم آموزشی در هر نیمسال، مشارکت در برگزاری آزمون ها.
 4259
نساء جعفری متصدی امور دفتری هماهنگ کردن جلسات معاون آموزش دکتری عمومی دانشکده، انجام امور مربوط به  نامه های داخلی، پاسخگویی به ارباب رجوع، ضبط و ثبت پرونده های فارغ التحصیلی،  شماره گذاری پرونده ها ،انجام امور مربوط به آرشیو  برنامه های گروه های آموزشی و سایر مدارک و مستندات مربوطه، پیگیری نامه ها، مسئول ورود اطلاعات گردش دانشجویان در بخش ها در سیستم HIS دانشکده.

4215

 
دکتر مریم انصاری  کارشناس ارزشیابی انجام کلیه امور مربوط به فرآیند ارزشیابی و کارهای اجرایی ارزشیابی هیات علمی دانشکده مادر و پردیس بین الملل-ارزشیابی دوره-تهیه بازخورد ارزشیابی هیات علمی-ورود اطلاعات آموزشی (مسئول دروس و مدرسین هر درس)-مشارکت در برگزاری آزمونهای دانشکده-مدیر سیستم ارزشیابی سیپاد و مسئول راه اندازی و پیگیری ارزشیابی تحت شبکه در آن سیستم- محاسبه و اعلام نمره کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مادر و پردیس بین الملل- آماده سازس گزارشات ارزشیابی.
4368
  کارشناس ارزشیابی   انجام کلیه امور مربوط به فرآیند ارزشیابی و کارهای اجرایی ارزشیابی هیات علمی دانشکده مادر و پردیس بین الملل-ارزشیابی دوره-تهیه بازخورد ارزشیابی هیات علمی-ورود اطلاعات آموزشی (مسئول دروس و مدرسین هر درس)-مشارکت در برگزاری آزمونهای دانشکده-اطلاع رسانی زمان ارزشیابی تحت شبکه به دانشجویان و پیگیری انجام آن-محاسبه و اعلام نمره کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مادر و پردیس بین الملل.
 4211
سهیلا مالمیر   کارشناس واحدآزمون انجام امور آزمونها و برگزاری امتحانات(میان ترم-  پایان ترم – آزمون های عملی - جبرانی- ورود به بخش و خروج از بخشOSCE)، تهیه گزارش نمرات و تحلیل نتایج آزمونها، انجام حضور غیاب دانشجویان، همکاری با بایگانی آموزش و انجام بایگانی الکترونیکی و تحصیلی و اتوماسیون، همکاری با واحد ارزشیابی.
 
علی اکبر درویش بایگان   

انجام و برگزاری امتحانات (میان ترم-  پایان ترم – آزمون های عملی - جبرانی- ورود به بخش و خروج از بخشOSCE) هماهنگی جهت محل برگزاری آزمون ها- جانمایی و چیدمان دانشجویان در آزمون ها و شماره گذاری اوراق امتحانی

انجام حضورغیاب کلاس ها در طی ترم - مکاتبات پایان ترم جهت حذف دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز بررسی غیبت های موجه و اخذ تعهد های لازم

بایگانی پرونده های جاری آموزش- بایگانی الکترونیک و اتوماسیون بایگانی تحصیلی و تصویری- رابط بایگان مرکزی(فارغ التحصیلان) رابط بایگان دانشگاه- اسکن مکاتبات جاری آموزشی

شامل معاونت آموزشی اداره ارزشیابی کلاس ها دانشکده بایگانی مرکزی آموزش مستقر در پژوهشکده و کلاس ها دفتر EDO و تدارکات مربوط به جلسات و کارگاه های آموزش و امور مربوطه

زمان بندی تکثیر سوالات گروه های آموزشی- انجام تکثیر سوالات و امور مربوطه

4209