پرسنل واحد آموزش

نام خانوادگی عنوان وظایف شماره تماس
خانم آروندی مدیر اداره آموزش  مسئول برنامه ریزی واحد ها، کلاس ها و برنامه امتحانات در طول ترم ، تقسیم کار میان کارکنان ،نظارت بر گردش کار، مسئول ارزشیابی، نظارت بر اجرای آزمون جامع علوم پایه

4213

88015860

خانم یار محمدی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، مسئول امور مربوط به دانشجویان میهمان مسئول انجام گروه بندی دروس عملی دانشجویان، انجام مراحل حق التدریس مدرسین، مسئول محاسبه کمیت آموزش اعضاء هیئت علمی جهت امر ارتفاء، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4212
خانم آصفی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی و دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پروتزهای دندانی، انجام امور آزمونها، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه
4214
خانم خباز پور کارشناس آموزشی انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع علوم پایه ، مشارکت در برگزاری آزمون ها، هماهنگی با مسئولین مربوط در خصوص تهیه و نگهداری وسایل و امکانات دفتر آموزش دانشجویان مقطع علوم پایه و کلاس های مربوطه، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 83384187
خانم ملکی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، مسئول وب سایت معاونت آموزشی، مسئول برگزاری جلسات شورای آموزش، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4259
خانم جعفری متصدی امور دفتری هماهنگ کردن جلسه ها، انجام امور مربوط به  نامه های داخلی، پاسخگویی به ارباب رجوع، جواب دهی به تلفن های معاونت آموزشی ، ضبط و ثبت پرونده های فارغ التحصیلی،  شماره گذاری پرونده ها ،انجام امور مربوط به آرشیو  برنامه های گروه های آموزشی و سایر مدارک و مستندات مربوطه، پیگیری نامه ها، مسئول ورود اطلاعات گردش دانشجویان در بخش ها در سیستم HIS دانشکده.

4215

88015860

خانم اسدی کارشناس آموزشی                           انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی، مسئول ورود اطلاعات آموزشی (دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و انتخاب واحد) دانشجویان در سیستم حضور و غیاب، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه.
4231

خانم

نجفی

کارشناس آموزش   انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی، گروه بندی دانشجویان در دروس عملی، شرکت در جلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه. 4259 
 خانم اسدی پور کارشناس ارزشیابی     4211
خانم دکتر مختاری مسئول آزمونها   4241
آقای آزادی خواه بایگان انجام امور مربوط به بایگانی، حضور در جلسات امتحانات، حضور و غیاب کلاسها، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 83384187
آقای امیری بایگان انجام و برگزاری امتحانات، انجام حضور غیاب دانشجویان ،بایگان آموزش، انجام بایگانی الکترونیکی و تحصیلی و اتوماسیون، جمعدار آموزش و مسئول تدارکات جلسات و کارگاه های آموزش، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه و هماهنگی لازم
4209