نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

زمان و تاریخ آخرین بروز رسانی 1402/09/01 ساعت 09:35

 

صلاحیت منابع آزمون صلاحیت بالینی
 
میان برنامه آزمون های میان ترم

4 برنامه آزمون های پایان نیمسال

 

معارف  آزمون های گروه معارف اسلامی دانشگاه

زبانآزمون های کالج بین المللی زبان دانشگاه