نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

 

واحدهای درسی 1402  واحدهای درسی کارشناسی پیوسته ورودی 1402

واحدهای درسی 1401واحدهای درسی کارشناسی پیوسته ورودی 1401

واحدهای درسی 1400 واحدهای درسی کارشناسی پیوسته ورودی 1400

واحدهای درسی 1399 واحدهای درسی کارشناسی پیوسته ورودی 1399

 

واحدهای درسی ناپیوسته 1401 واحدهای درسی کارشناسی نا پیوسته ورودی 1401

واحدهای درسی ناپیوسته 1400 واحدهای درسی کارشناسی نا پیوسته ورودی 1400

 

برنامه1399  برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته ورودی 1399
برنامه1400 برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته ورودی 1400
برنامه1401  برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته ورودی 1401
برنامه1402 برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته ورودی 1402

برنامه1401 ناپیوسته  برنامه هفتگی کارشناسی ناپیوسته ورودی 1401