نیمسال اول 1399-1398

ایمیل خانم یارمحمدی: Mitrayary@yahoo.com

ایمیل خانم آصفی: yasaman-omid@yahoo.com

ایمیل خانم نجفی: negarrnn85@yahoo.com

ایمیل خانم ملکی: amoozesh.p.t@gmail.com
 
 

 

1دروس نظری ترم1

 

3 دروس نظری ترم3

 

9 دروس نظری ترم9

 

11 دروس نظری ترم11

 

7دروس نظری ترم7

 

5 دروس نظری ترم5

 

ترم11 برنامه دروس عملی ترم11

ترم9برنامه دروس عملی ترم9

ترم7برنامه دروس عملی ترم7

ترم5 برنامه دروس عملی ترم5