نیمسال اول 1399-1398

 
توجه: به دلیل مشکل پیش آمده در سیستم سیپاد انتخاب واحد از فردا مورخ 1398/06/10 فعال می گردد.
 
  

 

2  قوانین انتخاب واحد

 

1  فرم تعهد انتخاب واحد

 

ایمیل خانم یارمحمدی: Mitrayary@yahoo.com

ایمیل خانم آصفی: yasaman-omid@yahoo.com

ایمیل خانم نجفی: negarrnn85@yahoo.com

ایمیل خانم ملکی: amoozesh.p.t@gmail.com
 
 
1دروس نظری ترم1
3 دروس نظری ترم3

 

1

 

 7دروس نظری ترم7

9 دروس نظری ترم9

 11  دروس نظری ترم11

 

12برنامه دروس عملی ترم 11
 
ترم9برنامه دروس عملی ترم9

ترم7برنامه دروس عملی ترم7

5  برنامه دروس عملی ترم5