نیمسال اول سال 1399-1398

خانم اعظم ابوالحسنی:                  تلفن تماس:   55851131      داخلی232         ایمیل:   abolhasani.leila@yahoo.com

خانم نسرین فاطمی :                    تلفن تماس: 55851131        داخلی232          ایمیل:     nasrin.fatemi23@gmail.com

خانم پروانه فروزش:                    تلفن تماس: 55851131        داخلی229          ایمیل:     parvane.foruzesh@gmail.com

 

 

 

دروس نظری ترم12 دروس نظری ترم12