نخ  سری اول مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال 1399-1398

 

F  ثبت نام دانشجویان ترم اول (نو ورود) از 1398/07/01