میز خدمت

استعدادهای درخشان

امور پایان نامه

امور رساله

جشنواره شهید مطهری

پنل علوم و معارف دفاع مقدس

تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

1

ثبت نام MPH

1

 

2

واحد درسی دفاع مقدس


2 2

1

 

3
2 1

2

3

 

سری سومسری سوم مشمولان تسهیلات بنیاد

 

2  اسامی مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

1  اطلاعات تماس و کانال بنیاد
3 اسامی مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

 

 

سری هشتمسری هشتم
سری هفتمسری هفتم

 

سری ششم  سرس ششم

 

سری پنجمسری پنجم

 

جدیدترین اطلاعیه ها

 

2  سامانه رسیدگی به درخواست دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل

 

1پذیرش دکتری دانشگاه تربیت مدرس

 

4
3
2
1

 

1

2

ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

2

3

1 1

ایجاد کانال تلگرام معاونت آموزش

اخبار کالج بین المللی زبان

 

 

2