نکات ضروری انتخاب واحد نیمسال اول98-97

 1

2

تاریخ آزمون زبانهای پیش دانشگاهی و عمومی نیمسال اول 1398-1397

2

ترم تابستان و زمانهای فعال بودن سامانه نقل و انتقالات در نیمسال اول98-97


 

 

 

001

 

 

 

 

1

 

1

ترم تابستان مرکز زبان دانشگاه در دانشکده شبانه

 

12 زبان

زمان ثبت نام آزمون علوم پایه شهریور 1397

ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

2

3

1 1

اولین همایش آموزشی پزشکی پاسخگو

2

ایجاد کانال تلگرام معاونت آموزش

دریافت مدرک تحصیلی از طریق سامانه جامع و یکپارچه سیپاد

پستر

مدرسه تابستانی در دانشگاه شیراز

 

http://vu.sums.ac.ir/index.php/sse-register لینک ثبت نام دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی

مدرسه تابستانی در دانشگاه شیراز